№1"2012

Зберегти

ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


Окрушко В.Е., к.т.н. Гутарова М.Ю.,  асс. ,
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка


В статье рассмотрены методы определения расходов во внутреннем водопроводе, дан анализ
основным факторам, влияющим на формирование норм водопотребления, приведен
сравнительный анализ изменения водопотребления населения, проживающего в зданиях
разного вида благоустройства с разными действующими нормами водопотребления с учетом
утвержденных графиков подачи воды. Выявлено общее снижение водопотребления
населением городов.
Ключевые слова: методика определения норм водопотребления, нормы водопотребления, потери
воды, действующая норма водопотребления, реальное водопотребления населением, удельное
водопотребление, объем реализованной воды

ДО ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ ГУАНІДИНОВОЇ ПРИРОДИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ


Шалигін О.В., Тіщенко В.М., Скубій Н.В., Соловйова А.В.,  
Одеська національна академія харчових технологій
Нижник Т.Ю.,  
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЛИВОВОЇ ВОДИ В СИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ


Орлов В.О., д.т.н., проф., Волкова Л.А., к.с/г.н., проф., Литвиненко Л.Л.,  к.т.н., доц.,  
Національний університет водного господарства та природокористування, Україна


Встановлено можливість поповнення оборотних систем водопостачання промислових
підприємств зливовими водами, на підставі якісних та кількісних показників, що дозволило
значно скоротити використання води з природних джерел та підвищити рівень раціонального
використання водних ресурсів.
Ключові слова: оборотні системи водопостачання, зливові води, раціональне використання водних ресурсів, водопостачання промислових підприємств.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАДИАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВЫСОКОМУТНЫХ ВОД


Алиева Д.Н.,
Научно-исследовательский и проектный институт «Суканал» г. Баку, Азербайджан

ОБЕЗЗАРАЖУВАННЯ  ПИТНОЇ ВОДИ НА КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»


Калиняк І.П., директор,
КП «Коломияводоканал»

ПРОБЛЕМИ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ І КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Степова Н.Г.,  к.т.н., с.н.с., Калугін Ю.І., к.ф./м.н., с.н.с.  
ститут гідромеханіки НАНУ
ушка О.М., к.т.н., доцент  
Київський національний університет будівництва і архітектури


Розглянуто основні проблеми, пов’язані з осадом, який у великих обсягах утворюється на
водопровідних і каналізаційних очисних станціях України, та можливості їх вирішення шляхом
заміни застарілих технологій сучасними методами механічного зневоднення. Наведено
характеристики деяких установок, які використовуються в країнах ЄС для швидкого зменшення
об’єму осаду. На прикладі проілюстровано застосування методів математичного моделювання
для прогнозування роботи фільтрпресу.

КОРРОЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ


Дрозд Г.Я.,  д.т.н., профессор   
Донбасский государственный технический университет,  г. Алчевск, Украина

О ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ УКРАИНЫ


Дрозд Г.Я.,  д.т.н., профессор,  Хвортова М.Ю.,  к.т.н., доцент   
Донбасский государственный технический университет г. Алчевск, Украина

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА МЕМБРАННОМ РЕАКТОРЕ


С.С. Душкин,  проф.,М.В. Дегтярь, ст. преп.  
Харьковская национальная академия городского хозяйства
П.В. Трунов,Президент
НПФ «Экотон»


В статье рассмотрены особенности очистки сточных вод на мембранном биореакторе, их
основные конфигурации, достоинства, недостатки, а также особенности применения.

ТЕХНОЛОГІЯ  БАГАТОСТУПЕНЕВОГО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД


Вижевська Т.В., к.т.н., доцент   
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ В АЕРОТЕНКАХ


Грицина О.О., ст. викладач
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В АР КРЫМ


Штонда Ю.И.,
ООО «Водный проект КРЫМ», г. Симферополь, АРК
Звягинцев Ю.М.,
ООО «ЭнергоСПЕЦстрой», г. Алушта, АРК
Зубко А.Л.,
ООО «НПФ ЭКВИК», г. Алушта, АРК


В статье изложена возможность использования альтернативной энергии для эффективной и
экологически надёжной работы канализационных очистных сооружений в АР Крым.
Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, электроснабжение, солнечная
аккумулятивная электростанция, фотоэлектрические преобразователи.

УТИЛІЗАЦІЯ БІОГАЗУ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСТНИХ СПОРУДАХ


Сорокіна К.Б., канд. техн. наук
Харківська національна академія міського господарства

РЕЗОЛЮЦІЯ
VII МІЖНАРОДН0ГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
«РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКІСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
м. Яремче 7–12 лютого 2012 року

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
ВОДОКРЕЩЕНИЕ

Останній номер

Архів номерів